1959 – Singapore

1959
“This is not living, this is Not Dying”
Không phải chúng ta đang sống, mà chỉ là đang Chưa Chết.
Khi Ông Lý Quang Diệu mất, người VN không phải tỏ ra tiếc thương cho Ông, mà họ đang tiếc thương cho chính dân tộc VN.
01-saigon02-khong-thich-dang-cong-sanTÔI KHÔNG THÍCH đảng CS vì đảng chặn hết đường của thế hệ trẻ chúng tôi. ĐMCS

#DMCS

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.