Chiến Binh của Đại Dương – Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang

Ghi Chú:

Sáng lập LMDCVN do:

1- Bác sĩ Trần Văn Đổ

2- Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy

3- Giáo sư Vũ Quốc Thúc

4- Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang

5- Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt

6- Ông Nguyễn Phục Việt

Thành lập từ ngày 1 tháng Giêng năm 1981.

(theo Chiến Hữu Nguyễn Quan Vĩnh, California)

 

This entry was posted in LMDCVN, Thời Sự. Bookmark the permalink.