Cộng đồng người Việt tại VQ Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặc Tàu 16/06/2018

Cộng đồng người Việt tại VQ Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau 16/06/2018

Cộng đồng người Việt tại VQ Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau 16/06/2018


Cộng đồng người Việt tại Vương Quốc Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau 16/06/2018 phần 2

 

Cộng đồng người Việt tại Vương Quốc Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau 16/06/2018 phần 1

Cộng đồng người Việt tại VQ Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau 16/06/2018

Cộng đồng người Việt tại VQ Bỉ biểu tình phản đối bán nước 99 năm cho giặcTau 16/06/2018

This entry was posted in LMDCVN, YouTube. Bookmark the permalink.