Làm Sao Tạo Được SỨC MẠNH ĐẤU TRANH

Trung Tâm Đa Văn Hóa, Falls Church, Virginia (Hoa Thịnh Đốn)
Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền
Chủ Tịch: Luật sư Trần Kiều Ngọc (Úc Châu)


YouTube VATVOnline

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.