Lê Phát Minh: Diễn Văn Của Thủ Tướng Netanyahu đọc tại Q.H. Hoa Kỳ

Ngày 6/3/2015: VANTV Houston, Thế Giới Tuần Qua, với Nam Sơn

Việc Tòa Bạch Ốc Chống Đối Hạ Viện Mời Thủ Tướng Netanyahu Đọc Diễn Văn Trước Lưỡng Viên Quốc Hội, đúng hay sai?

This entry was posted in Bình Luận, Thời Sự and tagged , , , , . Bookmark the permalink.