LMDCVN Hành Khúc

Đoàn ca chánh thức của LMDCVN
– Thơ Nguyễn Thế Giác (Houston, Texas, USA)
– Ban Hợp Ca Xuân Điềm (California)
– Chủ tịch UBCHTU: TNS Ngô Thanh Hải (Ottawa, Canada)

This entry was posted in Kỹ Thuật, LMDCVN, YouTube and tagged . Bookmark the permalink.