RFA: Điếu Cày nói về vai trò của truyền thông xã hội

Blogger Điếu Cày: “Trận chiến tự do thông tin phải là trận chiến đầu tiên và đi trước mọi mặt trận để chống chế độ độc tài”.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.