Tag Archives: Memorial Day

Memorial Day: Lễ Tưởng Niệm Chiến sĩ Trận vong ở Hoa Kỳ

MemorialDayBiên soạn: Phan Anh Dũng

Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong hay Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) là một ngày Lễ Liên Bang (Federal Holiday) tại Hoa Kỳ – vào ngày Thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hằng năm. Trước kia với tên gọi là Decoration Day, ngày lễ này tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong lúc phục vụ. Continue reading