Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải nêu lên những vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam

Thông Cáo Báo Chí

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải nêu lên những vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam trong cuộc hội thảo quốc tế tại thành phố New York.

sen-ngo-ny-007 

Ottawa, ngày 22 tháng 9 năm 2015- Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải tham dự một hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo tại thành phố New York từ ngày 18 và 19, ông đã nêu lên việc gia tăng sư ngược đãi về tự do tôn giáo dựa trên căn bản niềm tin hay sự tín ngưỡng của con người trên thế giới.

Cuộc hội thảo được sự đồng bảo trợ của Ủy Ban Quốc Tế của những Thượng Nghị Sĩ về tự do tôn giáo hay đức tin (IPPFoRB), một mạng lưới hình thành năm rồi để đáp ứng sự gia tăng khủng hoảng về tôn giáo hay sự bạo ngược về niềm tin, cả hai do bọn khủng bố hay những chánh quyền độc tài thực hiện. IPPFoRB là một liên minh của các Thượng Nghị Sĩ cam kết làm thăng tiến quyền tự do tôn giáo cho moi người, được minh định trong chương 18 của bản tuyên bố về quyền phổ quát của con người.  Thượng Nghị Sĩ Hải đã liên kết với hơn 100 Thượng Nghị Sĩ/Dân Biểu của 50 quốc gia khác, đã thảo luân tìm phương cách thăng tiến quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cho moi người tại hội nghị thương đỉnh thuộc chương trinh của Liên Hiệp Quốc.

Xuyên qua hội nghi, Thượng Nghị Sĩ Hải tập trung sự chú tâm của các đồng viện vào việc tìm kiếm môt giải pháp manh mẽ, có hiệu quả để đối phó lai sư  ngược đãi về  nhân quyền và  tự  do tôn giáo đang xảy ra một cách có hệ thống tại Việt Nam.  Những đại biểu cố gắng cùng gởi thư tới Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng  kêu gọi nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải chấm dứt sự  kiểm soát nghiêm nhặt, ngừng quấy nhiễu những tôn giáo không xin giấy phép, thả toàn bộ những tù nhân tôn giáo, và từng bước áp dụng luật tôn giáo cho phù hợp với căn bản luật quốc tế.

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức tôn giáo đang đối diện với sự quấy nhiễu, đe doạ, đánh đập vì thưc thi tôn giáo và đức tin của họ, và chống lại chánh sách đăng ký, và những khung luật lệ nhằm ngăn chận quyền tự do tôn giáo, thay vì bảo vệ quyền nầy.  Thêm vào đó, những Thượng Nghị Sĩ nầy tỏ ra quan ngại về việc nhiều tín đồ bị bỏ tù trong khi khi thực hiện niềm tin, tôn giáo mình trong trật tự, điển hình như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ, ngài Nguyễn Văn Minh, Phật Giáo Hoà Hảo và một số khác nữa.  Mặc dù ở Việt Nam đời sống tôn giáo, sự đa dạng là hiện thực, nhưng quyền tự do và quyền thể hiện niềm tin là không đảm bảo, điều đó trái ngược với Tuyên Ngôn của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền và Hiệp Ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.

The Office of Senator Thanh Hai Ngo
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca

This entry was posted in Nhân Quyền, Thời Sự. Bookmark the permalink.