Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương 2017-2021 LMDCVN

Danh Sách UBCHTU/LMDCVN 2017-2021

Ngô Thanh Hải                     Chủ Tịch
Lê Hồng Thanh                    Phó Chủ Tich Nội Vụ
Lê Minh Đức                        Phó Chủ Tich Ngoại Vụ
Nguyễn Quốc Nam              Phó Chủ Tich Đặc Trách Âu Châu & Úc Châu
Lê Minh Tuấn                       Phó Chủ Tich Đặc Trách Canada
Lê Văn Đạo                          Phó Chủ Tịch Đặc Trách Đông Băc Hoa Kỳ Kiêm Phụ Tá Đặc Biệt Chủ Tịch
Lê Minh Đức                        Phó Chủ Tich Đặc Trách Đông Nam Hoa Kỳ
Lê Hoàng Khanh                  Phó Chủ Tich Đặc Trách Tây Hoa Kỳ
Lê Thiện Phước                   Tổng Thơ Ký UBCHTƯ
Trương Minh Đức                 Phụ Tá Tổng Thơ Ký UBCHTƯ
Trần Huệ An                         Thủ Quỹ UBCHTƯ
Lê Minh Tuấn                        Chủ Nhiêm Tổng Bộ Tuyên Huấn
Trần Thanh Nhân                  Phó Chủ Nhiêm Tổng Bộ Tuyên Huấn
Tôn Ngoc Quang                   Chủ Nhiêm Tổng Bộ Tổ Chức
Huỳnh Văn Hoàng                 Phó Chủ Nhiêm Tổng Bộ Tổ Chức
Nguyễn Quốc Mỹ Linh          Chủ Nhiêm Tổng Bộ Ngoại Giao
Trần Quốc Bảo Ngoc            Chủ Nhiêm Tổng Bộ Thanh Niên
Hồ Văn Di Hấn                      Chủ Nhiêm Tổng Bộ Khoa Hoc Kỹ Thuật

Cố Vấn Đoàn:   
Lê Phát Minh
Lê Tấn Trạng
Lê Ngoc Diệp
Nguyễn Ngoc Sẳng
Vũ Hữu Trường

 

This entry was posted in LMDCVN. Bookmark the permalink.