Tuyên bố về Kiểm Điểm Nhân Quyền Phổ Quát Định Kỳ đối với Việt Nam

senatorngo_640

(Vietnam’s Universal Periodic Review)

Tuyên bố về Kiểm Điểm Nhân Quyền Phổ Quát Định Kỳ đối với Việt Nam

Ottawa, Ngày 7 Tháng 2 2014
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

Ngày 5 tháng 2, 2014 vừa qua, Việt Nam đã trải qua một phiên Kiểm Điểm Nhân Quyền Phổ Quát Định Kỳ (UPR) để đánh giá tình trạng nhân quyền sau khi mới được bầu làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR). Qua quá trình đánh giá, đã cho thấy rằng chính quyền Việt Nam đã thực hiện một cách có hệ thống những hành vi đàn áp nhân quyền cơ bản như quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và tự do hội họp. Với tư cách là một thành viên của OHCHR, Việt Nam cần phải tán thành với những chuẩn mực cao nhất của quốc tế để thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo một cách trọn vẹn đối với quyền con người và tự do căn bản.

Canada đã đặt nhiều câu hỏi về tình trạng của Việt Nam tại phiên UPR lần thứ 18 này. Với việc Việt Nam được bầu chọn vào OHCHR, Canada quan tâm tới những gì Nhà nước Việt Nam có kế hoạch thực hiện trong nhiệm kỳ 3 năm này.

Tình trạng nhân quyền đang ngày càng xấu đi ở Việt Nam liên quan tới việc tiếp tục đàn áp những tổ chức tôn giáo, cũng như sự suy đồi của nền pháp trị và tham nhũng gia tăng nhưng không bị trừng phạt đích đáng. Một trong những mối quan ngại đặc biệt là sự gia tăng của tình trạng bắt giữ, những bản án tù nặng nề và sự tra tấn đối với những công dân Việt Nam như linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà báo Nguyễn Văn Hải, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, người bất đồng chính kiến Võ Minh Trí và đức tăng thống Thích Quảng Độ, chỉ bởi vì họ muốn bày tỏ những quyền của mình một cách ôn hòa.

Canada luôn bảo vệ những giá trị của tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị tại khắp nơi trên thế giới một cách mạnh mẽ nhất và sẽ luôn tiếp tục thúc giục Việt Nam hoàn toàn tôn trọng và đảm bảo cho tất cả những quyền con người và tự do căn bản nhất. Chúng tôi khích lệ Nhà nước Việt Nam có hành động biết lắng nghe ý kiến của người dân thay vì chỉ trích, tù đày và tiến tới áp dụng những cải cách về pháp luật và thể chể để có thể bảo vệ những quyền căn bản của con người như quyền tự do biểu đạt, lập hội và tín ngưỡng.

Xin đóng góp vào Báo Cáo Nhân Quyền Việt Nam 2013 hay cung cấp thông tin tại trang chính thức:

http://www.senatorngo.com/

(bản dịch từ http://www.ttxva.net/ )

Senator Thanh Hai Ngo
Statement on Vietnam’s Universal Periodic Review

For immediate release

February 7, 2014 (Ottawa):  Senator Thanh Hai Ngo today issued the following statement:

“On February 5, 2014, Vietnam underwent a Universal Periodic Review (UPR) to assess its human rights situation as a newly elected member of the United Nations Human Rights Council (OHCHR). The assessment process revealed that the authorities in Vietnam systematically suppress universal rights such as freedom of expression, freedom of religion and freedom of assembly. As a member of the OHCHR, Vietnam should uphold the highest possible international standards in order to fully respect and guarantee all human rights and fundamental freedoms.

“Canada raised numerous questions about Vietnam at the 18th UPR session. With respect to Vietnam’s election to the OHCHR, Canada was concerned by what the Vietnamese government was planning to do during its three-year mandate.

“The worsening human rights situation in Vietnam includes continued attacks on religious groups as well as the weakening of the rule of law and an increase in corruption and impunity. Of particular concern is the growing pattern of arrests, harsh sentencing and torture of Vietnamese citizens like Father Ly, Van Hai Nguyen, Phuong Uyen Nguyen, Vo Minh Tri and Thich Quang Do, who simply wished to peacefully exercise their rights.

“Canada is a vigorous defender of freedom, democracy, human rights and the rule of law around the world and will continue to urge Vietnam to fully respect and guarantee all human rights and fundamental freedoms. We encourage Vietnam to engage with its people’s ideas instead of putting its critics in prison and to adopt constitutional and legal reforms that would protect basic rights such as freedom of expression, association and religion.”

-30-

Please consult the Vietnam Human Rights Report 2013 on my website for more information:
http://www.senatorngo.com/.

Some previous references:

January 2014: Vietnam, Universal Periodic Review 18th Session, advance questions submitted by Canada: http://www.upr-info.org/IMG/pdf/advance_questions_vnm_upr18.pdf

January 2014: Report by the Campaign to Abolish Torture in Vietnam (CAT-VN), Torture and Abuse of Political and Religious Prisoners in Vietnam: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2014/01/vietnam-torture-and-abuse-01-16-2014.pdf

Tanya Wood
Special Assistant / Adjointe spéciale
Office of the Honourable Senator Thanh Hai Ngo /
Bureau de l’honorable sénateur Thanh Hai Ngo
314, Victoria Building/Édifice Victoria
Tel/Tél: 613-943-1599
Fax/Téléc: 613-943-1592

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *