Ðừng Sợ Ðánh Tàu!

 (Hình from www.Vietlist.us)

(Hình from www.Vietlist.us)

Toàn dân Việt Nam thề quyết tâm cắt đứt cái lưỡi bò xâm lược của Trung cộng (Hình from www.Vietlist.us)

ĐỪNG SỢ ĐÁNH TÀU
(Trích Văn-Hữu 14)

Ðừng Sợ Ðánh Tàu!
Xem gương lịch sử, “Ðừng Sợ Ðánh Tàu” không được,
Cha ông ta mấy ngàn năm đánh Tàu giữ nước,
Ðời nay văn minh hơn ta há không hơn trước?

Lich sử ghi Ðời Tàu nào cũng đánh nước ta,
Ðời nào lâu mau chúng cũng bị ta đuổi ra,
Nổi bật Lê-Lợi trường kỳ kháng chiến lân la:
Lấy yếu đánh mạnh, nhỏ đánh lớn kéo dần dà,
Rốt cuộc địch không chịu nổi phải bỏ chạy xa!

Kế Quang-Trung thần tốc tiến sát địch đánh la,
Ðịch không phòng bị nên đồn bót tan nát ra,
Quan quân lớp chết, lớp bị thương bỏ chạy xa!

Hai bài học lịch sử làm chiến lược cho ta:
Chỗ tranh chấp ta cứ du-kích-chiến dần dà,
Ðịch cảm thấy không yên ổn tất phải bỏ ra,

Chỗ không tranh chấp, ta tiến sát địch trại gia,
Ðồng loạt đánh bất ngờ địch tất phải xin tha,
Từng toán nhỏ cải trang vũ khí diệt đánh ra,
Mới đấu căn cứ địch sau tiếp tế hỏa xa,
Kế xăng dầu, điện lực, kinh tế sản xuất ra…

Cứ vậy làm địch kiệt lực tất phải buông tha!
Vinh quang nhất định về ta chính nghĩa Nước Nhà:
Hoàng, Trường Sa, Bản Giốc, Tam Quan là của Ta!
Quảng Ðông, Quảng Tây trước đây cũng là của Ta!

NGƯỜI VIỆT-NAM

ooOoo

TA NGUỜI VIỆT-NAM
(Trích Văn-Hữu 14)

Ta người Việt-Nam con cháu Rồng Tiên đến từ Trời
Ta con cháu Hùng-Vương anh hùng dậy khắp muôn nơi,
Khí thiêng sông núi kết tụ khi hồn xác vào đời:
Một Phù Ðổng Thiên Vương cỡi ngựa sắt vung kiếm vàng,
Ðánh giặc Ân, nhà Chu sang phá hoại lẫn xâm lăng,
Ðến Trưng Triệu tay ngọc giá ngựa phá đổ Hán thành,
Ðến Ngô Quyền cắm cọc Bạch Ðằng nổi sóng tận diệt,
Khiến quân Nam Hán xâm lăng từ đó sợ kinh khiếp,
Ðến Lê-Ðại-Hành sông Bạch Ðằng đánh Tống chết khiếp,
Ðến Lý-Thường-Kiệt đánh Tàu, diệt Tống lăm le sang,
Ðến Trần-Hưng-Ðạo ba lần đuổi quân Nguyên xâm lăng,
Ðến Lê-Lợi trường kỳ kháng chiến đánh đuổi quân Minh,
Ðến Quang-Trung thần tốc đánh quân Thanh giữ thái bình…

Ta người Việt-Nam thời nào cũng phải đánh quân Tàu,
Tháng Tư Ðen, tay sai Cộng-Sản Việt-Nam lên chư hầu,
Tìm cách dâng tài nguyên, bán đất, bán biển âm thầm,

Ta người Việt-Nam máu anh hùng bất khuất ngàn năm,
Ta người Việt-Nam thà chết không lùi bước giặc Tàu,
Ta người Việt-Nam trong nước lẫn hải ngoại Năm Châu,
Cùng nhau đứng dậy chung sức diệt cầm quyền chư hầu,
Cùng nhau đứng dậy chung sức đánh đuổi đế quốc Tàu,

Ta người Việt-Nam mang giòng máu Quang Trung anh hào,
Nối chí Quang Trung đánh Tàu đòi đất Quảng Ðông, Tây,
Ta người Việt-Nam đánh Tàu đòi đất Hoàng, Trường Sa.

NGƯỜI VIỆT-NAM

– avec OneVietnam ForAll, Toàn Thiện Võ et Viet Tran.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.