Houston biểu tình chống Trung cộng

Le Phat Minh Houston
19-houston-nttri
Đồng Báo Houston Biểu Tình Và Đêm Thấp Nến Chống Trung Cộng
Cuộc biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Houston được tổ chức ngày 18 tháng 5 năm 2014 do sự phối họp của các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia: Houston và Vùng Phụ Cân, Dallas Fort Worth, Tarrant, Austin, San Antonio và New Orleans, Lousiana. Và cùng với các đoàn thể đấu tranh: Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đảng Việt Tân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia, Tân Đại Việt và các đoàn thể Quân Đội tại thành phố Houston.

(xem nguồn)

This entry was posted in Biển Đông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *