19-10-2014 Tân Ban Chấp Hành của CĐVN-Nam Cali tuyên thệ nhậm chức

CDVN-Nam-Cali-01

le-hoang-khanhỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM – NAM CALIFORNIA
LÊ HOÀNG KHANH

“Năm (5) ứng cử viên trẻ tuổi đắc cử vào Hội Đồng Chấp Hành căn cứ theo số phiếu bầu cao nhứt”…

Chúc Mừng LÊ HOÀNG KHANH, đại diện LMDCVN, Đã Đắc Cử vào Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam – Nam California

4474 phiếu (1039 tại phòng phiếu + 3435 bầu trên mạng)

http://vncsc.org/


12-ket-qua-le-hoang-khanh
cd-nam-cali-ucv1-khanh

 

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *