Phản Kháng Trung Quốc Xâm Phạm Lãnh Hải Việt Nam

senatorngo_640

NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014

Phát Hành Khẩn Cấp

Tuyên Bố của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
Phản Kháng Trung Quốc Xâm Phạm Lãnh Hải Việt Nam

“Tôi rất quan ngại về hành động gây hấn của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc tại Biển Đông.  Thiết bị giàn khoan thăm dò và đội tàu 80 chiếc tiến vào lưu vào vùng Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế và vùng bãi đá ngầm của Việt Nam.”

“Sự gây hấn có tính toán tiếp theo việc xâm phạm vùng biển ngày 2 tháng 5 là một ưu tư sâu xa.  Kế hoạch khoan dầu bất hợp pháp và hành động thù địch chống lại tàu Việt Nam còn là một đe doạ hoà bình và sự ổn định trong khu vực. ”

“Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và phải đưa giàn khoan cùng đội tàu ra khỏi khu vực Biển Đông.  Thêm vào đó, nhà cầm quyền Hà Nội phải mạnh dạn lên án hành động thù nghịch của Bắc Kinh.  Nhiệm vụ của quân đội và trách nhiệm căn bản của hải quân là phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.”

“Gần đây tại Hà Nội và Sài Gòn hàng ngàn người Việt Nam đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.  Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả tất cả tù nhân chính trị bị giam cầm vì kêu gọi nhà cầm quyền phải có đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.”

“Cộng đồng thế giới phải đồng thanh lên án hành động tăng gia sự thù nghịch của Trung Quốc cho đến khi nào họ chứng tỏ rõ ràng việc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.  Do đó, Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra trước Toà Án Thường Trực Liên Hiệp Quốc tại Hague, bắt họ tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Qui Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).”

-30-

Cần tiếp xúc xin gọi:
613-943-1599
hoặc
ngoth@sen.parl.gc.ca<mailto:ngoth@sen.parl.gc.ca>
www.senatorngo.com<http://www.senatorngo.com/>

From: “Ngo, Thanh Hai” <ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca<mailto:ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca>>
Date: May 14, 2014 at 12:57:57 PM EDT
Subject: Statement/Déclaration

[Le texte français est immédiatement après le texte anglais]
[French translation and unofficial Vietnamese translation to follow]

Statement
The Honourable Senator Thanh Hai NgoMay 14, 2014
For immediate release
Statement from Senator Thanh Hai Ngo in response to
the “aggressive” Chinese invasion of Vietnam’s territorial waters
“I am deeply concerned about the People’s Republic of China’s aggressive action in the South China Sea. China’s exploratory rig and 80-ship armada’s venture into waters near the Paracel and Spratly archipelagos is a gross violation of Vietnam’s sovereignty, exclusive economic rights and continental shelf.”
“The deliberate aggressions that followed China’s sea grab since May 2 remain a serious concern. China’s illegal drilling plans and blatant hostile acts against Vietnamese boats continue to threaten peace and stability in the region.”
“China must respect Vietnam’s sovereignty and withdraw its oil rig and navy from the South China Sea. Furthermore, Hanoi should not shy away from condemning Beijing’s hostile behaviour. It is the Vietnamese army and navy’s fundamental duty and responsibility to defend and protect its sovereignty and territorial integrity.”
“Thousands of Vietnamese protesters recently took to the streets in Hanoi and Saigon in a demonstration against China’s invasion. Furthermore, the Socialist Republic of Vietnam must release all Vietnamese political prisoners who have been jailed for calling on their government to take a stronger stance against China.”

“Until China clearly demonstrates its respect for Vietnam’s sovereignty, the international community needs to unequivocally condemn Beijing’s increasingly aggressive acts. Accordingly, Vietnam should file a lawsuit before the United Nations Permanent Court in the Hague in order to force China to comply with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).”

-30-
For more information:
613-943-1599
ngoth@sen.parl.gc.ca<mailto:ngoth@sen.parl.gc.ca>
www.senatorngo.com<http://www.senatorngo.com/>


Déclaration
L’honorable sénateur Thanh Hai Ngo

Le 14 mai 2014
Pour diffusion immédiate
Déclaration du sénateur Thanh Hai Ngo au sujet de
l’action « agressive » de la Chine dans les eaux territoriales du Vietnam
« Je suis profondément troublé par l’action agressive de la République populaire de Chine dans la mer de Chine méridionale. L’entrée de la plate-forme d’exploration et de 80 navires chinois dans les eaux des archipels Paracel et Spratly constitue une violation flagrante de la souveraineté, des droits économiques exclusifs et du plateau continental du Vietnam. »
« Les agressions perpétrées après l’invasion maritime chinoise du 2 mai sont des plus préoccupantes. Les projets de forage de la Chine et ses actes de guerre contre des navires vietnamiens menacent la paix et la stabilité dans la région. »
« La Chine doit respecter la souveraineté du Vietnam en retirant sa plate-forme de forage et sa marine de la mer de Chine méridionale. De son côté, Hanoï ne devrait pas hésiter à condamner les actes d’hostilité de Pékin. L’armée et la marine vietnamiennes ont le devoir et la responsabilité fondamentale de défendre et de protéger la souveraineté de leur pays et son intégrité territoriale. »
« Des milliers de Vietnamiens ont manifesté récemment dans les rues de Hanoï et de Saigon contre l’invasion chinoise. En outre, la République socialiste du Vietnam doit libérer tous les Vietnamiens incarcérés pour avoir appelé leur gouvernement à faire montre de plus de fermeté envers la Chine. »

« Tant que la Chine n’aura pas clairement démontré son respect pour la souveraineté du Vietnam, la communauté internationale doit condamner sans équivoque les actes de plus en plus agressifs de Pékin. C’est pourquoi le Vietnam doit intenter une action devant la Cour internationale de justice de La Haye pour forcer la Chine à respecter le droit international et notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS). »

-30-
Renseignements :
613-943-1599
ngoth@sen.parl.gc.ca<mailto:ngoth@sen.parl.gc.ca>
www.senatorngo.com<http://www.senatorngo.com/>


 

This entry was posted in Biển Đông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *