Thanh Trúc phỏng vấn Đỗ thị Minh-Hạnh

Bản Tin Hoa Thịnh Đốn Ngày 1 Tháng 1 Năm 2015

Phỏng Vấn Đặc Biệt của Thanh Trúc với Cô Đỗ Thị Minh Hạnh về Cuộc Tranh Đấu Cho Quyền Của Người,

Theo yêu cầu của Cô Đỗ thị Minh-Hạnh, cuộc phỏng vấn đặc biệt được thâu hình trước  ở Washington DC, và chỉ phát hình sau khi cô Đỗ thị Minh-Hạnh đã trở về Việt Nam. (phút 20, Thanh Trúc minh bạch)

This entry was posted in Nhân Quyền, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *